ในวันนี้จะขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน ที่มีเนื้อหาน่าสนใจ ให้ความรู้และ
สามารถช่วยแก้ปัีญหาในชีวิตปะจำวันได้ หนังสือเล่มที่จะแนะนำ
ต่อไปนี้คือหนังสือเรื่อง "หัวใจสีขาว (White Heart)" มีเนื้อหาใน
แนวธรรมมะ ซึ่งใครหลายคนอาจจะไม่ชอบ แต่ถ้าหากได้ลองอ่านดู
จะรู้ว่าธรรมมะมีปะโยชน์มาก โดยเฉพาะในชีวิตประจำวัน